Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ

У попередніх темах розглядалися економетричні моделі, які будувалися на основі припущень класичної лінійної регресії. Параметри цих моделей, які оцінювалися на основі 1МНК, внаслідок виконання цих припущень мали властивості BLUE – оцінок, а самі моделі по суті були класичними регресійними моделями.

Але при дослідженні деяких економічних явищ і процесів економетричними методами приходиться мати справу з випадками, коли одне або декілька з цих припущень порушується. Одним з таких порушень основних положень класичного лінійного регресійного аналізу, яке може мати місце тільки для багатофакторнихрегресійних моделей, є мультиколінеарність.

aОзначення 1. Мультиколінеарністю називається існування у багатофакторній лінійній регресійній моделі лінійної функціональної залежності, або сильної кореляції між двома Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ чи більше пояснюючими (незалежними) змінними .

Наприклад, мультиколінеарність може мати місце для такої економетричної моделі:

,

де у – ціна акції, x1 - дивіденди на акцію, x2 - зароблений прибуток на акцію, оскільки в даному випадку дивіденди та зароблений прибуток мають високий рівень кореляції.

Таким чином, наявність мультиколінеарності означає порушення припущення класичного лінійного регресійного аналізу про незалежність між пояснюючими змінними моделі.

У практиці економетричного моделювання розрізняють повну(довершену) і неповну (недовершену) мультиколінеарність.

aОзначення 2. Повною мультиколінеарністю називається існування у багатофакторній лінійній регресійній моделі лінійної функціональної залежності між двома чи більше пояснюючими (незалежними) змінними.

aОзначення 3. Неповною мультиколінеарністю називається існування у багатофакторній лінійній регресійній моделі тісного кореляційного Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ зв’язку між двома чи більше пояснюючими (незалежними) змінними.

Повна мультиколінеарність у практиці економетричних досліджень зустрічається дуже рідко і є скоріш за все теоретичним прикладом , в основному ж приходиться мати справу з неповною мультиколінеарністю.

Природу мультиколінеарності для випадку тільки двох пояснюючих змінних можна достатньо наочно проілюструвати наступною діаграмою Вена, наведеною на рис. 1.

На рис. 1,а залежність між пояснюючими змінними моделі і ,як функціональна так і кореляційна, відсутня і чітко можна виділити (розрізнити) вплив кожної змінної на залежну змінну . На рис. 1,б ,який ілюструє випадок неповної мультиколінеарності, видно, що внаслідок лінійної залежності між пояснюючими змінними і стає важчим розрізняти окремо вплив кожної пояснюючої Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ змінної на залежну, оскільки починає проявлятися і одночасний вплив обох цих змінних на залежну. На рис. 1,в при повній мультиколінеарності взагалі неможливо розрізнити ступінь індивідуального впливу пояснюючих змінних і на залежну змінну . Тобто, в останньому випадку залежна змінна „не розрізняє” пояснюючі змінні і і сприймає їх як одну.

Таким чином природа мультиколінеарності полягає у неможливості статистично оцінити і обґрунтувати вплив кожної пояснюючої змінної на залежну зміну моделі, що ,в свою чергу, робить ненадійною економічну інтерпретацію оціненого рівняння регресії.З математичної точки зору мультиколінеарність означає, що у матриці незалежних змінних

між різними стовпцями (векторами спостережень за окремим пояснюючими змінними Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ) може існувати тісна кореляція , або ж елементи деякого стовпця отримані з відповідних елементів іншого шляхом лінійних перетворень останніх. В першому випадку маємо неповну мультиколінеарність, у другому – повну. У випадку повної мультиколінеарності матриця X має неповний ранг, тобто вона містить менше ніж m незалежних стовпців. Внаслідок цього матриця є виродженою(сингулярною) і її визначник дорівнює нулю - .

Мультиколінеарність може виникнути за різних умов. Основними причинами такого явища є дві причини.

По-перше, існує глобальна тенденція одночасної зміни економічних показників. Такі економічні показники, як доход, споживання, накопичення, інвестиції, ціни, зайнятість мають тенденцію до одночасного зростання у період економічної експансії і Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ до спаду у період рецесії. Наявність тренду у зміні цих показників у часі і є причиною мультиколінеарності.

По-друге, до мультиколінеарності приводить широке використання в економетричних моделях лагових змінних, тобто змінних, значення якої в економетричній моделі фігурують з деяким часовим запізненням - лагом (наприклад, із запізненням на місяць, квартал, рік).

Що стосується наслідків мультиколінеарності, то вони залежать від типу мультиколінеарності.

У випадку повної мультиколінеарностівзагалі неможливо оцінити вплив незалежних змінних на залежну і побудувати регресійну модель, оскільки неможливо оцінити параметри моделі 1 МНК. Це пов’язано з тим фактом, що , як зазначалося вище, матриця у цьому випадку буде виродженою (сингулярною), визначник якої буде дорівнювати 0. Оскільки Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ для такої матриці неможливо знайти обернену , оцінювання параметрів моделі стає неможливим з чисто математичної точки зору.

У випадку неповної мультиколінеарності теоретично для оцінювання параметрів моделі можна застосовувати 1МНК , але це може призвести до наступних теоретичних наслідків :

1. зміщення оцінок параметрів моделі , що не дає можливість зробити коректні висновки стосовно зв’язку між змінними моделі і економічну інтерпретацію цих параметрів .

2. різке суттєве збільшенні дисперсії оцінок параметрів .

Це в свою чергу призводить до наступних негативних практичних наслідків :

1. Збільшення інтервалів довіри параметрів моделі .

2. Статистична незначимість оцінок деяких параметрів моделі. Це пов’язано із зменшенням t – статистики для деяких параметрів. Внаслідок цього Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ із моделі можуть бути вилучені змінні, які за економічним змістом як раз суттєво впливають на залежну змінну.

3. Оцінки параметрів стають чутливими до розміру статистичної вибірки. Збільшення сукупності спостережень внаслідок цього іноді може привести до істотних змін в оцінках параметрів.

Таким чином, мультиколінеарність загалом негативновпливає на кількісні характеристики економетричної моделі, або робить її побудову взагалі неможливою. Внаслідок цього важливим стає питання тестування наявності мультиколінеарності у моделі і вилучення її.

i Зауваження 1.Мультиколінеарність не завжди є такою поважною проблемою, щоб прикладати суттєві зусилля щодо її виявлення і усунення. Все залежить від мети економетричного дослідження.

Якщо єдиною метою економетричного дослідження є Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ прогнозування , то при достатньо великому значення коефіцієнта детермінації наявність мультиколінеарності не впливає на якість і точність прогнозу. Хоча таке твердження має підстави тільки у тому випадку, якщо між прогнозними значеннями корельованих пояснюючих змінних будуть зберігатися ті ж самі відношення, що і раніше у вибірці.

Якщо ж метою економетричного аналізу є не прогноз, а оцінювання впливу кожної пояснюючої змінної на залежну змінну, то наявність мультиколінеарності скоріш за все спотворить дійсні залежності між змінними моделі. У цій ситуації мультиколінеарність є поважною проблемою.


documentaxccmfh.html
documentaxcctpp.html
documentaxcdazx.html
documentaxcdikf.html
documentaxcdpun.html
Документ Визначення мультиколінеарності ,її природа, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ